hyqd.net
当前位置:首页 >> 带“甚解”两字的四字成语是什么? >>

带“甚解”两字的四字成语是什么?

不求甚解 【拼音】bù qiú shèn jiě 【易错】1、不求慎解 2、不求深解 3、解,不能读作“xiè”.【释义】甚:过分、很、极、非常;如"欺人太甚".解:了解,理解.不追求过分的解释.后来引申为只求知道个大概,不求彻底了解.常指学习或研究不认真、不深入.【出处】陶渊明《五柳先生》【示例】学习任何知识,都要刻苦钻研,深入领会,不能不求甚解.

一知半解、 土崩瓦解、 不求甚解、 不解之缘、 浑身解数、 消愁解闷、 排难解纷、 迎刃而解、 庖丁解牛、 自我解嘲、 排忧解难、 跑马卖解、 慷慨解囊、 疑惑不解、 解甲归田、 解衣包火、 分化瓦解、 结不解缘、 停阴不解、 强作解人、 冰解的破、 杯酒解怨、 解衣卸甲、 百思不解、 放心解体、 救难解危、 以踵解结、 匡鼎解颐、 授业解惑、 衣不解带

含西字的四字成语 :喝西北风、东张西望、东拉西扯、声东击西、中西合璧、西风残照、东倒西歪、西装革履、东拼西凑、东西南北、说东道西、夕阳西下、东驰西击、东躲西逃、西方净土、西风斜阳、西山日迫、说东忘西、东扭西捏、东躲西

不求甚解

带有甚的四字词语 :甚嚣尘上、不求甚解、欺人太甚、莫此之甚、日甚一日、一之谓甚、过从甚密、甚感诧异、相得甚欢、言甚详明、甚或至于、甚且至于、名声籍甚、自视甚高、辞旨甚切、感情甚笃、不甚了了、轩轩甚得、上好下甚、过为已甚、莫此为甚、恩甚怨生、甚于防川、去甚去泰、言之过甚、衣冠甚伟、迅雷甚雨、甚而至于、不为已甚、打甚么紧

没有 什么是什么解 的四字成语,解 在第四位的成语如下:百思不解 百般思索也无法理解. 冰消瓦解 比喻完全消失或彻底崩溃. 不求甚解 只求知道个大概,不求彻底了解.常指学习或研究不认真、不深入. 大惑不解 感到非常迷惑,不能理解

A 挨挨挤挤:(人.物)紧紧靠拢在一起.皑皑白雪:洁白的雪.皑,洁白.爱不释手:喜爱得舍不得放下.安居乐业:居住安定,乐于从事自己的职业.安,安乐.乐,乐于.安然无恙:平平安安没有受到任何损伤.完好无损” 昂首挺胸:仰

不求甚解 不得其解 一知半解

过甚其词 过为已甚 莫此为甚 莫为已甚 名声籍甚 欺人太甚 日甚一日 上好下甚 去泰去甚 甚嚣尘上 轩轩甚得 一之谓甚 自视甚高 相得甚欢 故甚其词 过从甚密 过甚其辞 去太去甚 言之过甚 一之为甚 一之已甚 疾风甚雨 去甚去泰 姓甚名谁 不求甚解 不甚了了 恩甚怨生 逼人太甚 不为已甚

有关解的四字词语一知半解土崩瓦解不求甚解不解之缘浑身解数消愁解闷

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com