hyqd.net
当前位置:首页 >> 风李峤 带拼音 >>

风李峤 带拼音

《风》李峤 jiě luò sān qiū yè ,解落三秋叶,néng kāi èr yuè huā .能开二月花.guò jiāng qiān chǐ làng ,过江千尺浪,rù zhú wàn gān xié .入竹万竿斜.拓展资料 一、译文 能吹落秋天金黄的树叶,能吹开春天美丽的鲜花.刮过江面能掀千尺巨

古诗风李峤带拼音 风 jiě luò sān qiū yè ,解落三秋叶,néng kāi èr yuè huā .能开二月花.guò jiāng qiān chǐ làng ,过江千尺浪,rù zhú wàn gān xié .入竹万竿斜.峤qiáo (名词) 泛指高而陡峭的山峰;例:出为碧峤.——《徐霞客游记游黄山记》鼻准高隆如峤耸.——《西游记》组词:峤角(山角) 峤鬟(山鬟) 李峤(唐朝) qiáo

《风》拼音:fèng 作者:李峤 朝代:唐 落日生苹末,摇扬遍远林.带花疑凤舞,向竹似龙吟.月动临秋扇,松清入夜琴.若至兰台下,还拂楚王襟.luò rì shēng píng mò,yáo yáng biàn yuǎn lín.dài huā yí fèng wǔ,xiàng zhú sì lóng yín.yuè dòng lín qiū shàn ,sōng qīng rù yè qín.rò zhì lán taí xià ,huán fú chǔ wáng jīn.求采纳

李峤的作品《风》带拼音的内容是:风jiě luò sān qiū yè ,解落三秋叶,néng kāi èr yuè huā .能开二月花.guò jiāng qiān chǐ làng ,过江千尺浪,rù zhú wàn gān xié .入竹万竿斜.释义:这首诗让人看到了风的力量:风,能使晚秋的树叶脱落,

《风》李峤 jiě luò sān qiū yè ,néng kāi èr yuè huā .解落三秋叶,能开二月花.guò jiāng qiān chǐ làng ,rù zhú wàn gān xié .过江千尺浪,入竹万竿斜.白话译文 可以吹落秋天金黄的树叶,可以催开春天美丽的鲜花.刮过江面能掀起千尺巨浪,吹

李峤《风》:解落三秋叶,能开二月花.过江千尺浪,入竹万竿斜.jie luo san qiu ye,neng kai ai yue hua. guo jiang qian chi lang,ru zhu wan gan xie.

jiě luò sān qiū yè ,néng kāi èr yuè huā .guò jiāng qiān chǐ làng ,rù zhú wàn gān xié .你好,你要找的是李峤的《风》吧!拼音已送上本诗原文为 解落三秋叶,能开二月花.过江千尺浪,入竹万竿斜.译文 能吹落秋天金黄的树叶,能吹开春天美丽的鲜花.刮过江面能掀千尺巨浪,吹进竹林能使万竿倾斜.注释 ⑴解落:吹落,散落.《淮南子时则训》:“季夏行春令,则谷实解落.”解:解开,这里指吹.三秋:秋季.一说指农历九月.⑵能:能够.二月:农历二月,指春季.⑶过:经过.⑷斜:倾斜.简析23007这是一首描写风的小诗,它是从动态上对风的一种诠释和理解.

《风》 李峤(唐代) jiě luò sān qiū yè ,néng kāi èr yuè huā .解 落 三 秋 叶, 能 开 二 月 花.guò jiāng qiān chǐ làng ,rù zhú wàn gān xié .过 江 千 尺 浪, 入 竹 万 竿 斜.《风》是唐代诗人李峤创作的一首诗.此诗通过抓住“叶”“花”“浪”“竹”四样自然界物象在风力作用下的易变,间接地表现了“风”之种种形力、魅力与威力:它能使晚秋的树叶脱落,能催开早春二月的鲜花,经过江河时能掀起千尺巨浪,刮进竹林时可把万棵翠竹吹得歪歪斜斜.全诗四句两两成偶,以“三”“二”“千”“万”数字对举排列来表现风的强大,也表达了诗人对大自然的敬畏之情.

jiěluòshānqiūyè,nénkāièryuèhuā.guòjiāngqiānchǐlàng,rùzhúwàngānxié(xiá).

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com