hyqd.net
当前位置:首页 >> 小学五年级解方程:8X=0,2.4X+1.2×2=7.2,12.5... >>

小学五年级解方程:8X=0,2.4X+1.2×2=7.2,12.5...

如图

递等式给你找了60个,方程没数肯定够了~~~~~ 递等式 1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × ...

0.85 0.6 3

3X+5X=48 14X-8X=12 6*5+2X=44 20X-50=50 28+6X=88 32-22X=10 24-3X=3 10X*(5+1)=60 99X=100-X X+3=18 X-6=12 56-2X=20 4y+2=6 x+32=76 3x+6=18 16+8x=40 2x-8=8 4x-3*9=29 8x-3x=105 x-6*5=42 x+5=7 2x+3=10 12x-9x=9 6x+18=48 56x-50x=30 5x...

12.5x+4.5x=5.1, 8x=5.1 ,x=51/80 0.2x+3.8=10 ,0.2x=10-3.8,x=31 (x-7.2)÷4=3.1 ,x-7.2=3.1×4,x=19.6 用简便方法计算 8.8×12.5 =(8+0.8)×12.5 =100+10 =110 1. m(- )0.017>m(m不等于0), 2. 2.5平方米=(250 )平方分米 3. 2/5. 4,设乙...

一、填空: 1、8×0.2表示求8的( )。 2、在计算53.21÷0.31时,被除数和除数的小数点都要向( )移动( )位。 3、2.97171……保留两位小数是( )。 4、把4.05的小数点向左移动一位,再向右移动两位,结果是( )。是原数的( )倍。 5、2.463保...

您好: 25x-13x=7.2 12x=7.2 x=0.6 4.8+2.1x=15.3 2.1x=15.3-4.8 2.1x=10.5 x=5 x+5分之2x=8分之7 7/5x=7/8 x=7/8x5/7 x=5/8 x-4分之1=12分之5 x=1/4+5/12 x=2/3 如果本题有什么不明白可以追问,如果满意记得采纳 如果有其他问题请采纳本题后另...

x=32-12 x=20

小学五年级数学上学期期末摸拟测试 (时限:90分钟 满分:100分) 班级 姓名 分数 一、直接写出计算结果。(每空0.5分,共10分) 0.8×25= 0.3÷0.6= 1.25×0.8= 1.1-0.84= 0.02×50= 4.8÷0.06= 7.2×100= 0.63×0= 5.74÷10= 12÷0.04= 1-0.02= 0.6+...

0.79+0.79×99= 1÷5+1÷5= 0.89×101-0.89= 2-0.64-0.36= 37.2×99+37.2= 25×4÷0.25×4= 0.9×7+10.7 9÷5-1.9÷5﹦ 6.8-2.4÷3= 0.6÷0.3+0.5= 1.9+5.1÷51= 1.8÷0.9×0.5= 12-0.05×4= 1×0.01÷0.1= 7.2-1.2+6.7= 1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com